���� ������� ������ �������� ��� � ������������� �������

���� ������� ������ �������� ��� � ������������� �������
���� ������� ������ �������� ��� � ������������� �������

������������� ���� �� ������ ������������� �������� ������-������� ������� ������������. ������� ���������� ���� ������� ���-����� ������������� ������� ������ ������, ������, �� ����� ���� �� ����������� ������, ��������� �������� �� “���������� ��������-��”, � ���������� ������ ���������� ���������� �� ������������� ��������, ����� ���������� ������������.

�������� ������������ ���� �� �������� �� “�������”, ������� ������ �� �� ������������ �������� ������� �� ������������� ������� �������� �������. �� ��������� ������� �������, ������, ����� � ���� ������ ���������� ���������� �� �������������. ��������� �����, ������� �������� �� ��������� ������� ������, ������ �������� ���������������� ������������� �������. � ��� ���, �� ������ ��� ������ �������� ��� �������. ����� ������ ������� ������ (2013-2014 �.�.), ���������� �� �������� �� “���������� ��������-��” ��� ��� ��� ������ ������� – ��� ��������.

� ��� ��� �� ���. �� ������ ������������� �������� � ���� ������ ��������� � ������� �������� �������� � ������ ��������, ������� �������������� ��������. ��� ��������� ��� �������� �������, ������, ������ ���� ��������� ���� ������������� �������� �� “�������”, �������, �� ��� ������ � ��������� ������ ��������.

��� ��������, ��� ��������������� ������ � “�����” �������� ��� ����� ���������� �������, �� ���������� ����������� ����� ������� ��������� ������, � � ��� ����� ��������� ������� ����� ���������� �� ������� ���������, ��������� �� ������ ����� � �������, � �������� �� �������������.

Об этом сообщает Руспрес wiki


Источник: “https://kompromat1.ws/articles/185593-komu_vygodny_levye_poligony_tbo_v_nizhegorodskoj_oblasti”